تماس با تیواسیستم

جهت برقراری ارتباط و ارسال پیغام میتوانید از فرم زیر استفاده نمایید:


گاندی، نبش سوم، ساختمان گاندی، واحد 12     

Unit 12, No. 7(Gandi Building), Gandi St, Tehran, IRANinfo@tiva.ir

--------------------------------------------------------------------


Tel:     (+9821)88791676

Fax:    (+9821)42693662

Postal Code: 1517613337