پروژه های تیوا سیستم


برخی از پروژه ها:

   • شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی
  • نوع پروژه: مشاوره و پیاده سازی - پشتیبانی نرم افزاری
   عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم P3MIS
   کارفرما: شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی ره
   بازه زمانی: 1399-1396
   وضعیت: در حال اجرا


   • وزارت راه و شهرسازی
  • نوع پروژه: مشاوره و پیاده سازی
   عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم P3MIS و MCS
   کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
   بازه زمانی: 1396-1397
   وضعیت: در حال اجرا


   • شرکت مهندسان مشاور لیمان
  • نوع پروژه: مشاوره و پیاده سازی
   عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم P3MIS
   کارفرما: لیمان (مهندسین مشاور رتبه 1)
   بازه زمانی: 1394-1393
   وضعیت: خاتمه یافته


   • شرکت مهندسان مشاور لیمان
  • نوع پروژه: مشاوره و اجرا
   عنوان پروژه: تدوین برنامه استراتژیک و طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مدیریت استراتژیک
   کارفرما: لیمان (مهندسین مشاور رتبه 1)
   بازه زمانی: 1395-1394
   وضعیت: خاتمه یافته


   • توسعه بنای کسری
  • نوع پروژه: مشاوره و اجرا
   عنوان پروژه: تدوین برنامه استراتژیک و طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مدیریت استراتژیک
   کارفرما: توسعه بنای کسری ( پیمانکار رتبه 1)
   بازه زمانی: 1395-1394
   وضعیت: خاتمه یافته


   • توسعه بنای کسری
  • نوع پروژه: مشاوره و پیاده سازی
   عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم P3MIS
   کارفرما: توسعه بنای کسری ( پیمانکار رتبه 1)
   بازه زمانی: 1395-1394
   وضعیت: خاتمه یافته


   • خیلی سبز
  • نوع پروژه: مشاوره و اجرا
   عنوان پروژه: تدوین برنامه ITSCM
   کارفرما: خیلی سبز
   بازه زمانی: 1395-1394
   وضعیت: خاتمه یافته


   • خیلی سبز
  • نوع پروژه: مشاوره و اجرا
   عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمندی کسب وکار و سیستم اطلاعاتی مدیریت استراتژیک
   کارفرما: خیلی سبز
   بازه زمانی: 1395-1394
   وضعیت: خاتمه یافته


   • چارگون
  • نوع پروژه: طراحی و اجرا
   عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمندی کسب وکار
   کارفرما: چارگون
   بازه زمانی: 1395-1394
   وضعیت: در حال اجرا


   • شرکت فرودگاههای کشور
  • نوع پروژه: مشاوره و طراحی
   عنوان پروژه: بهبود فرایندهای بودجه ریزی
   کارفرما: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
   بازه زمانی: 1392-1390
   وضعیت: خاتمه یافته


   • کیسون
  • نوع پروژه: مشاوره
   عنوان پروژه: ارزیابی وضعیت و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
   کارفرما: کیسون
   بازه زمانی: 1384-1383
   وضعیت: خاتمه یافته


   • شرکت ارتباطات سیار همراه اول
  • نوع پروژه: مشاوره
   عنوان پروژه: تهیه اسناد و برگزاری مناقصه EDMS
   کارفرما: شرکت ارتباطات سیار همراه اول
   بازه زمانی: 1392-1391
   وضعیت: خاتمه یافته


   • شرکت مهندسین راه و ساختمان 142
  • نوع پروژه:تدارک و اجرا
   عنوان پروژه: سیستم نظارت تصویری ندامتگاه مرکزی تهران
   کارفرما:شرکت مهندسین راه و ساختمان 142
   بازه زمانی: 1394-1393
   وضعیت: خاتمه یافته


   • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • نوع پروژه: مشاوره
   عنوان پروژه: تدوین طرح جامع سیستم های اطلاعاتی و برنامه استراتژیک فاوا (ITSP)
   کارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
   بازه زمانی: 1395-1394
   وضعیت: خاتمه یافته


   • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • نوع پروژه:مشاوره
   عنوان پروژه: MC حوزه ICT
   کارفرما:معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
   بازه زمانی: 1395
   وضعیت: خاتمه یافته


   • وزارت ورزش و جوانان
  • نوع پروژه:مشاوره ومدیریت اجرا
   عنوان پروژه: طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی اماکن ورزشی کل کشور
   کارفرما: وزارت ورزش و جوانان (سازمان تربیت بدنی سابق)
   بازه زمانی: 1384-1383
   وضعیت: خاتمه یافته


   • پیشرو صنعت سرد خزر
  • نوع پروژه:مشاوره و اجرا
   عنوان پروژه: تدوین برنامه استراتژیک و طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی مدیریت استراتژیک
   کارفرما: پیشرو صنعت سرد خزر
   بازه زمانی: 1395-1394
   وضعیت: در حال اجرا