خدمات تیوا سیستم


شرکت تیوا سیستم دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک در حوزه های زیر می باشد:
    • مشاوره
    • سیستم های ویژه
    • نرم افزار
    • آموزش و پژوهشخدمات و محصولات تیوا سیستم:

- تیوا سیستم با هدف افزایش اثربخشی، از مسیر آسیب‏ شناسی، برنامه‏ ریزی راهبـردی و استقرار سیستم کنترل مدیریتی اختصاصی، توازن، هم ‏راستایی سازمانی و تحقق اهداف را تضمین می‏ نماید. همچنین با بهـره‏ گیری از شیوه ‏های مدیریت نوین و فناوری روز دنیـا نسبت به ارتـقاء سطـح کارایی و افزایش ظرفیت اقدام می‏ نماید.
- سبد حوزه های خلق ارزش تیوا سیستم، مشتمل بر ارائه خدمات مشاوره و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به شکلی تعریف گردیده است که کلیه نیازهای مشتریان خود را از یک سو، از بالاترین سطح استراتژیک تا پایین ترین سطوح عملیاتی و از سوی دیگر، از فرایندهای اجرایی تا فرایندهای ستادی و کنترل مدیریتی، به صورت کامل پوشش دهد.

   • خدمات مشاوره مدیریت شرکت تیواسیستم
  • دریافت اطلاعات بیشتر

   • مدیریت استراتژیک
   • سطح استراتژیک

   •         تدوین برنامه راهبردی
                    طراحی و اجرای راهکارهای کنترل مدیریتی
   • مدیریت فناوری اطلاعات
   • سطح تاکتیکی

   •         طراحی و پیاده سازی راهکارهای اطلاعات مدیریت
   • مدیریت پروژه
   • سطح عملیاتی

   •         راهکار جامع موبایل مدیریت کار